wp72d84b7e.png
Over ons
Over beveiliging
Contact
Leveringsvoorwaarden
wpd0ce6de2.png
wp45ab1d90.png
wp1d32501f.png
wp5c9063d9.png
wp4c1bca2a.png
wpe778de59.png
wp5d695c53.png
wpd43fb578.png
wpbc638ff4.png
wp97edee17.png
wpc2daf71f.png
wp7f74ab66.png
wpb5dc34f1.png
wp6219507a.png
wp00aa32a4.png
wp00aa32a4.png
wp00aa32a4.png
wp00aa32a4.png
wp00aa32a4.png
wp00aa32a4.png
wp00aa32a4.png
wp00aa32a4.png
wp00aa32a4.png
wp00aa32a4.png
wp5533b116.gif
wp448e551b.png
wp04535d50.png
wp461c0f36.png

Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten van Steelit Security bv, hierna te noemen Steelit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1. Professioneel
Steelit zet zich ervoor in alle werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en op professionele wijze te verrichten. Al onze producten zijn uitvoerig getest en van uitstekende kwaliteit.

2. Offertes
Elke door Steelit uitgebrachte offerte is geheel vrijblijvend. Vermelding van gegevens zoals productspecificaties of anderszins geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. De offerte heeft standaard een geldigheidsduur van één maand, gerekend vanaf de datum die op de offerte staat vermeld.

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

3. Levertijd
De opgave van lever- en installatietijden geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. De tijden worden gerekend vanaf het moment dat de opdrachtgever aan zijn eerste verplichtingen heeft voldaan zoals een schriftelijk akkoord en een mogelijke aanbetaling. In geval van overschrijding van de levertijd zal Steelit de opdrachtgever zo snel mogelijk informeren. Als Steelit niet binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen heeft de opdrachtgever het recht de order kosteloos te annuleren. De opdrachtgever heeft nimmer recht op schadevergoeding van directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit het overschrijden van de levertijd. Levering van de producten geschiedt op afspraak met de opdrachtgever. Als de opdrachtgever niet in staat blijkt de producten op het afgesproken moment in ontvangst te nemen, heeft Steelit het recht extra kosten voor transport, opslag en risico in rekening te brengen.

4. Annulering
Na verlening van de opdracht verplicht de opdrachtgever Steelit tot het inkopen en bewerken van goederen. Bij annulering van de opdracht heeft Steelit het recht 15% van de verkoopprijs in rekening te brengen. Dit is exclusief transport en montagekosten.

5. Geheimhouding
Beide partijen nemen strikte geheimhouding in acht ten aanzien van informatie, waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendwording de wederpartij zou kunnen schaden.

6. Betalingstermijn
Steelit hanteert een betalingstermijn van dertig dagen, te rekenen vanaf factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn heeft Steelit het recht één procent rente op het totale verkoopbedrag per maand in rekening te brengen, plus mogelijke inningskosten.

7. Eigendom
De opdrachtgever heeft het product formeel pas in eigendom als aan alle betalingsverplichtingen jegens Steelit is voldaan. Tot dan blijft het product in eigendom van Steelit en heeft Steelit het recht om zonder enige in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst, ondanks eventuele surséance van betaling offaillissement, de door Steelit geleverde producten op eerste vordering terug te nemen. Ongeacht of deze producten reeds zijn bevestigd, gemonteerd of op andere wijze met andere goederen zijn verbonden.

8. Garantie
Voor producten of onderdelen van producten en diensten strekt de garantie niet verder dan tot het gratis leveren van vervangende goederen, onderdelen van goederen, reparatie of hernieuwd leveren van diensten, naar keuze van Steelit, gedurende een periode van één jaar na datum van levering. Als herstel of vervanging, naar het oordeel van Steelit, niet mogelijk is, zal de oorspronkelijk door de opdrachtgever betaalde prijs worden vergoed. Wijziging of reparatie die niet door Steelit of in opdracht van Steelit is uitgevoerd, alsmede gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaard, doet elke garantieverplichting vervallen. De garantie vervalt ook als de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Steelit, waaronder betaling van de overeengekomen prestatie. Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe goederen of onderdelen van goederen worden geleverd gaat de eigendom van het oorspronkelijk geleverde over op Steelit door de enkele levering van die nieuwe goederen of onderdelen van goederen.

9. Aansprakelijkheid
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Steelit slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding met inachtneming van de garantietermijn, dat wil zeggen vergoeding van de schade van de achterwege gebleven prestatie. ledere aansprakelijkheid van Steelit voor enige andere vorm van schadevergoeding of aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet, materieel of immaterieel, alsmede vanwege vertragingsschade is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling. Steelit zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade ontstaan aan het door Steelit geleverde, dan wel voor inbraakschade of welke andere schade ook, ongeacht of die schade bij de opdrachtgever dan wel bij derden is opgekomen. Ook voor schade die ontstaat tijdens het transport of montage, direct of indirect, is Steelit niet aansprakelijk. Het compartiment Steelit is niet bedoeld voor het opsluiten van levende organismen.

10. Nederlands recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.